top of page

Algemene voorwaarden

1 Inleidende bepalingen

Artikel 1: Werkingssfeer

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Axiflex en de opdrachtgever betreffende diensten van Axiflex, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling. 

 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Axiflex uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij daar bij schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever expliciet van wordt afgeweken. 

 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Axiflex bevestigd of schriftelijk met Axiflex overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2: Definities

 • Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaven.

 • Advies: het verstrekken van adviezen aan opdrachtgever op het gebied van personeels- en/of organisatievraagstukken, bijvoorbeeld gericht op personeelsplanning en kostenbesparingen, en alle werkzaamheden die ter voorbereiding of uitvoering van die adviezen door Axiflex worden verricht, zoals het doen van onderzoek, het geven van trainingen en het coördineren van de implementatie van de adviezen; 

 • Arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat of medewerker: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel:

  • de inhuur van de kandidaat of medewerker door de opdrachtgever via een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); 

 • CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV anderzijds. De geldende CAO kan worden geraadpleegd op www.axiflex.nl

 • Dienst(en): de dienstverlening van Axiflex gericht op de terbeschikkingstelling van medewerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening; 

 • Economische sancties: alle sanctionerende en/of economische maatregelen die voorkomen in wet- en regelgeving, verdragen en embargo’s en andere besluiten van instanties die relevant zijn voor Nederland, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Naties; 

 • ICT-middelen: door Axiflex bij de dienstverlening gebruikte technologische hulpmiddelen waartoe de opdrachtgever in het kader van de diensten direct of indirect toegang wordt gegeven, zoals (interactieve) websites, internetportal(s), computersystemen, tijdregistratiesystemen, software, koppelingen (application interfaces), applicaties (apps) en e-mail; 

 • Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de toepasslijke CAO

 • Internet portal: de niet openbare (gedeelten van de) websites van Axiflex, voor zover toegankelijk voor opdrachtgevers in het kader van (de uitvoering van) een of meerdere diensten;

 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Axiflex aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via Axiflex in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; 

 • Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door Axiflex ter beschikking wordt gesteld aan één of meerdere opdrachtgevers, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die opdrachtgever(s) of een door hem c.q. hen met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. Omwille van de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden telkens geschreven: ‘medewerker’, ‘hij’ en ‘hem’. Hiermee wordt ook de ‘medewerkster’, ‘zij’ en ‘haar’ bedoeld; 

 • Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Axiflex op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door Axiflex worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat. De opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele medewerker; 

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Axiflex een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie Axiflex een aanbieding doet; 

 • Planning: het inplannen van personeel, waaronder medewerkers, overig flexibel personeel en/of eigen personeel van de opdrachtgever voor werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever; 

 • Samenhangende dienstverlening: dienstverlening die ondersteunend is aan of samenhangt met de dienstverlening van Axiflex op het gebied van de terbeschikkingstelling van medewerkers en/of werving en selectie van kandidaten en – doorgaans in combinatie met voornoemde diensten – wordt uitgevoerd. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het beschikbaar stellen van ICT-middelen, het verstrekken van managementinformatie, het verzorgen van de planning en het geven van advies; 

 • Schriftelijk: op schrift gesteld of door middel van (een) elektronische bericht(en), bijvoorbeeld via e-mail of de internetportals, uitgewisseld; 

 • Tarief: het door de opdrachtgever aan Axiflex verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief BTW; 

 • Terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van een individuele medewerker; 

 • Terbeschikkingstelling van medewerkers: het ter beschikking stellen van medewerkers om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; 

 • Sanctielijsten: overzichten van bedrijven, instellingen en personen die het onderwerp zijn van economische sancties; 

 • Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst met de medewerker en/of in de CAO, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Axiflex aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW); 

 • Vertrouwelijke informatie: als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is; 

 • Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur; 

 • Werving en selectie: het werven en/of selecteren van een of meerdere kandidaten. 

2 Opdracht

Artikel 3: Aangaan, duur en einde opdracht

 1. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door Axiflex schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan Axiflex meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen. 

 2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

 3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: 

  • óf voor een vaste periode; 

  • óf voor een bepaalbare periode;

  • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. 


   De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 
    

 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door Axiflex bevestigd dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij de opdracht 18 maanden of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende opdrachten geacht worden 1 opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen.
  De opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegtermijn voor andere diensten bedraagt 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door Axiflex bevestigd.

 5. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Axiflex is bevestigd. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door Axiflex bevestigd, dan gelden in de lid 4 genoemde opzegtermijnen.. 

 6. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door Axiflex worden opgezegd, indien:

  • de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt; 

  • de andere partij geliquideerd is; 

  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of 

  • de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd. 

   De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Axiflex worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

 7. De opdrachtgever zal Axiflex tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. Gaat het om een opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker dan dient de opdrachtgever deze informatie te verstrekken:

  • uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een  opdracht voor bepaalde tijd betreft; 

  • uiterlijk 3 werkdagen nadat Axiflex de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft.

   Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde medewerker wil behouden. Axiflex zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat. 

 8. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.


Artikel 4: Nakoming opdracht

 1. Axiflex is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover Axiflex deze verplichting niet nakomt, is Axiflex gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Axiflex en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Axiflex. 

 2. De opdrachtgever verstrekt aan Axiflex alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan Axiflex alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Axiflex in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 3. Door Axiflex in het kader van de diensten –anders dan in een opdracht(bevestiging), overige overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden bepaald. 

3 Werving en selectie

Artikel 5: Werving en selectie kandidaten. 

 1. Axiflex zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan de opdrachtgever. 

 2. Axiflex kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.

 3. Axiflex is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever. 

 4. De opdrachtgever verstrekt Axiflex tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 

 5. Axiflex bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
  De keuze welke kandidaat ter beschikking kan worden gesteld, wordt gemaakt door de opdrachtgever, tenzij Axiflex met de opdrachtgever is overeengekomen dat Axiflex de selectie van de kandidaat verricht namens de opdrachtgever. 

 6. Axiflex zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. Axiflex schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Axiflex om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. Axiflex is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat: 

  1. om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever; of 

  2. geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt. 

 7. Axiflex is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Axiflex bij de selectie. 

Artikel 6: Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat. 

 1. Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen  opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een kandidaat.

 2. De opdrachtgever en de kandidaat beslissen of en zo ja, onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden. 

 3. De opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de kandidaat het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan Axiflex verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht(bevestiging) is de opdrachtgever de in de aanbieding van Axiflex vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 25 % van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag. Indien aan Axiflex geen salaris is doorgegeven, zal Axiflex een arbeidsmarkt- conform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Axiflex bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt. 

 4. Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door Axiflex is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via Axiflex in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen. 

 5. Het tarief is inclusief de kosten van de door Axiflex gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende – in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de opdrachtgever de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door Axiflex voorgestelde kandidaat. 

 6. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door Axiflex voorgestelde kandidaat of zodra aan Axiflex bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan.

 7. Indien een (potentiële) opdrachtgever via Axiflex in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Axiflex aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Axiflex en is hij het in lid 3 genoemde tarief aan Axiflex verschuldigd. 

4 De terbeschikkingstelling van medewerkers

Artikel 7: Terbeschikkingstelling
 

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint. 

 2. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Axiflex om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig eindigt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Axiflex schriftelijk bevestigen dat hij de opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt. Indien Axiflex de opdracht op een van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 6 opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. 

 3. Indien tussen de medewerker en Axiflex het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever dan geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Axiflex bevestigen. 

 4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra Axiflex de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen Axiflex en de medewerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Axiflex
  is niet gehouden ten behoeve van de opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan.  

 5. Axiflex zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. Axiflex schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Axiflex de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen. 
   

Artikel 8: Vervanging en beschikbaarheid
 

 1. Axiflex zal zich inspannen gedurende de opdracht zoveel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen. Axiflex is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Axiflex, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor Axiflex geldende ontslagregels. De opdrachtgever zal in beginsel medewerking verlenen, tenzij wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen in redelijkheid geen medewerking van de opdrachtgever kan worden verlangd. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing op verzoek van Axiflex deugdelijk schriftelijk motiveren. 

 2. Indien Axiflex-in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Axiflex zich op verzoek van opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen. De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de medewerker. 

 3. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 10 en 13 van deze voorwaarden. 

Artikel 9: Arbeidsduur en werktijden medewerkers

 1. Bij de opdracht worden afspraken gemaakt over de arbeidsduur en de arbeidstijden van de medewerker. De arbeids- en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. 

  De opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt. 

   

 2. Opdrachtgever zal de medewerker tewerkstellen voor de volledige met Axiflex overeengekomen arbeidsduur. Heeft de opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de medewerker of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur. 

 3. De vakantie en het verlof van de medewerker worden vastgesteld in overleg tussen de opdrachtgever en de medewerker; opdrachtgever zal de medewerker in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet, de CAO en de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling. 

 4. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de opdrachtgever, zullen de uren die de medewerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de opdrachtgever door Axiflex vastgesteld.   

 5. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de medewerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de medewerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 

 6. Opdrachtgever zal Axiflex bij het aangaan van de opdracht informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de opdracht. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde zal Axiflex zich inspannen om met deze vrije dagen/ perioden  rekening te houden bij de uitzendovereenkomst of de vaststelling van de vakantie en/of atv (indien van toepassing) van de medewerker.

 7. Indien de omvang van de door de medewerker te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de medewerker niet of minder dan 3 (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan Axiflex per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over 3 of zoveel meer uren als de medewerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken. 

Artikel 10: Functie en beloning medewerkers
 

 1. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en -eisen door Axiflex vastgesteld met inachtneming van de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning en de beloningsregeling voor medewerkers werkzaam in de bouw), de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.

 2. Axiflex is op grond van de cao verplicht voor elke medewerker de inlenersbeloning toe te passen, tenzij – en dan zolang – de medewerker behoort tot een uitzonderingsgroep en Axiflex voor deze medewerker de ABU-beloning toepast.

 3. Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/ werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de opdrachtgever geldende regelingen en aan de opdrachtgever doorberekend.

 4. Teneinde Axiflex in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de opdrachtgever tijdig voor aanvang van de opdracht en voorts op eerste verzoek van Axiflex alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de medewerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris en kostenvergoedingen en de overige componenten van de inlenerbeloning of de beloningsregeling voor medewerkers in de bouw. De opdrachtgever stelt Axiflex tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de medewerker.

 5. Indien op enig moment blijkt dat de door Axiflex van de opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Axiflex alsnog op eerste verzoek van Axiflex de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de cao, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Axiflex de beloning van de medewerker en het tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat Axiflex de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd. 

 6. Axiflex draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Axiflex geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan Axiflex alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart Axiflex tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake. 

Artikel 11: Goede uitoefening van leiding en toezicht medewerkers

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is. 

 2. De opdrachtgever is gehouden Axiflex periodiek en in ieder geval op eerste verzoek van Axiflex te informeren over het functioneren en welzijn van de medewerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan Axiflex gemeld te worden. 

 3. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axiflex niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 

 4. Indien Axiflex de toestemming als bedoeld in het derde lid verleent gelden hiervoor in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • de opdrachtgever bedingt bij de derde dat deze derde de op grond van de opdracht, de overige overeenkomst(en) en deze voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen kent, aanvaardt en nakomt, voor zover de opdrachtgever deze verplichtingen gezien hun aard niet zelf kan nakomen; 

  • onverminderd het hiervoor bepaalde blijft de opdrachtgever jegens Axiflex aansprakelijk voor nakoming van alle op grond van de opdracht, de overige overeenkomsten en deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen; 

  • de opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Axiflex ter zake van alle schade, die voortvloeit uit een handelen of nalaten van de derde met betrekking tot (de tewerkstelling van) de medewerker en/of een handelen of nalaten van de medewerker; 

  • de opdrachtgever komt schriftelijk met de derde overeen dat de derde de medewerker niet ter beschikking stelt aan een andere derde; en 

  • de opdrachtgever komt zijn wettelijke verplichtingen als uitlener na met betrekking tot het ter beschikking stellen van medewerkers. 

 

Axiflex is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen aan haar toestemming.

 1. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht, de voorwaarden en/of de overige overeenkomst bepaalde, indien Axiflex en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

 2. De opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axiflex niet te werk stellen buiten Nederland. Axiflex zal uitsluitend toestemming voor buitenlandse tewerkstelling verlenen, indien en onder de voorwaarde dat: 

  • de opdrachtgever Axiflex tenminste 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden in het buitenland heeft geïnformeerd omtrent de voorgenomen tewerkstelling in het buitenland, zodat Axiflex tijdig een A 1-verklaring kan aanvragen; 

  • de opdrachtgever (mede) ten behoeve van de medewerker een deugdelijke reisverzekering afsluit, die ook zakelijk verkeer dekt; 

  • de opdrachtgever in Nederland is gevestigd; 

  • de werkzaamheden in het buitenland door de medewerker worden verricht onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever; 

  • de tewerkstelling niet langer dan 183 kalenderdagen, inclusief niet gewerkte dagen waarop de medewerker wel in het buitenland verblijft, voortduurt; en 

  • de medewerker schriftelijk heeft ingestemd met de tewerkstelling.
    

Axiflex kan nadere voorwaarden aan haar toestemming verbinden.

 1. De opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker bedrijfsmiddelen aan de medewerker verstrekken. De opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axiflex geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de medewerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door opdrachtgever aan de medewerker, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. Axiflex is niet aansprakelijk voor schade die door de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of tenietgegaan.

 2. Axiflex is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, derden of de medewerker zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Axiflex bij de selectie van de (aspirant-)medewerker. 

 3. De opdrachtgever vrijwaart Axiflex tegen elke aanspraak van derden of de medewerker jegens Axiflex als werkgever van de medewerker ter zake van de in de leden 7, 8 en 9 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Axiflex gemaakte kosten. 

Artikel 12: Arbeidsomstandigheden medewerkers
 

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandig-hedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever verstrekt Axiflex op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de medewerker en van de risico beperkende maatregelen. De opdrachtgever is jegens de medewerker en Axiflex verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

 2. Indien de medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of de in artikel 11 lid 4 bedoelde derde, zal de opdrachtgever Axiflex hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan Axiflex verstrekken. Indien wettelijk vereist zal de opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade. 

 3. De opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of de in artikel 11 lid 3 bedoelde derde, indien en voor zover opdrachtgever en/of Axiflex daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

 4. Indien de medewerker overlijdt, zal de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen. 

 5. De opdrachtgever vrijwaart Axiflex tegen elke aanspraak van de medewerker of de in lid 4 bedoelde personen jegens Axiflex als werkgever van de medewerker ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Axiflex gemaakte kosten. 

Artikel 13: Tarieven ter beschikkingstelling medewerkers

 1. Het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100 % van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de medewerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door Axiflex aan de medewerker verschuldigde atv, vergoedingen voor diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 3 en overige (kosten)vergoedingen, tenzij anders is bepaald. 

 2. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen wordt het tarief berekend over de door de medewerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst door Axiflex in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de medewerker doorbetaald en aan de opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de medewerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, vakantie of een andere oorzaak die op grond van artikel 6:753 Burgerlijk Wetboek niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever. 

 3. Het door de opdrachtgever aan Axiflex verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, de eventuele atv, eventuele vergoedingen voor de diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 3 en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht.

 4.  Indien op enig moment tijdens de opdracht de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt Axiflex de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. 

 5. Behalve in het in lid4 bedoelde geval  is Axiflex gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de opdracht aan te passen in geval van en overeenkomstig: 

  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijziging van) de CAO, de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van) de inlenersbeloning; 

  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;

  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door Axiflex te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers. 

   Daarnaast is Axiflex gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI ’93 70-74). 

 6. Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. 

Artikel 14: Tijdverantwoording
 

 1. Axiflex zal haar factuur opstellen op basis van een door de opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording. 

 2. De opdrachtgever is gehouden uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft deze te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. Indien er  binnen deze termijn geen correctie plaatsvindt wordt de verantwoording als geaccordeerd beschouwd.

 3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de opdrachtgever gehouden erop toe te (doen) zien, dat in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de voorwaarden de opdracht(bevestiging) en/ of overige overeenkomst het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten. 

 4. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de opdrachtgever er voor dat Axiflex, zo snel mogelijk na en uiterlijk op de maandag aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week, over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording
  – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd. 

 5. Indien en voor zover de medewerker en de opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Axiflex gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. 

Artikel 15: Indienstneming medewerker door opdrachtgever
 

 1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding, zoals bedoeld in artikel 2, aan te gaan met een medewerker.

 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt Axiflex hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. Axiflex kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker.

 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

 4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Axiflex met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt. 

 5. Axiflex is gerechtigd om voor een medewerker of voor specifieke groepen medewerkers een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen. 

Artikel 16: Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 

 1. Axiflex is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. 

 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de bij hem werkzame medewerkers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij een verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. 

 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis te brengen van de aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. 

 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is Axiflex niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal Axiflex tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder in ieder geval begrepen een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. 

6 Advies

Artikel 20: Opdracht advies
 

 1. Er is uitsluitend sprake van een opdracht tot het verlenen van advies, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen of schriftelijk door Axiflex is bevestigd. Op het advies zijn de voorwaarden van de opdracht(bevestiging), de overige overeenkomst en deze voorwaarden van toepassing. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het moment dat de op basis van de opdracht(bevestiging) door Axiflex te verrichten werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en afgerond. In geval van wijziging van de opdracht of de daaraan verbonden voorwaarden, komt een nieuwe opdracht tot advies tot stand en treedt de nieuwe opdracht met de daaraan verbonden voorwaarden in plaats van de eerdere opdracht. 

 2. Axiflex kan een aanbieding voor advies doen. Onverlet de bevoegdheid van Axiflex om de aanbieding in te trekken tot het moment dat een opdracht op grond van deze aanbieding tot stand komt, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 1 maand. In geval van wijziging van de aanbieding of de daaraan verbonden voorwaarden, komt een nieuwe aanbieding tot stand en treedt de nieuwe aanbieding met de daaraan verbonden voorwaarden in plaats van de eerdere aanbieding.

Artikel 21: uitvoering advies
 

 1. Het advies is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Axiflex is verstrekt. Axiflex zal aan de hand van deze informatie naar beste inzicht en vermogen adviseren, gericht op het behalen van de door de opdrachtgever voor de opdracht of overige overeenkomst geformuleerde doelstellingen. Axiflex kan niet garanderen dat de door de opdrachtgever beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het is aan de opdrachtgever om te beoordelen of hij het advies opvolgt. 

 2. De door de opdrachtgever ingevolge artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden te verstrekken informatie behelst onder meer informatie over de huidige inrichting van de organisatie en het personeelsbeleid en (mogelijk) op handen zijnde veranderingen daarin. De door de opdrachtgever te verlenen medewerking behelst onder meer het op verzoek van Axiflex toetsen van door Axiflex gemaakte data-analyses en beschikbaar stellen van eigen werknemers.

 3. Axiflex wijst voor de uitvoering van het advies een of meerdere adviseurs aan. Naast eigen medewerkers, kan Axiflex na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen voor de uitvoering van het advies. Axiflex is, rekening houdend met de kwaliteit en continuïteit van de advisering, gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de perso(o)n(en) van de betrokken adviseurs, het aantal adviseurs en hun tijdsbesteding.

 4. Axiflex is niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken van werknemers van Axiflex of door haar ingeschakelde derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht op een locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie. De opdrachtgever vrijwaart Axiflex ter zake.

Artikel 22: Tarief advies
 

 1. De opdracht(bevestiging) vermeldt het tarief voor het advies. Het tarief, zoals door Axiflex vermeld in de opdracht(bevestiging) is exclusief opdrachtgebonden kosten, zoals reis- en verblijfkosten, de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kosten ten behoeve van inrichting en/of aanpassing van een werkplek en/of specifiek voor de opdracht in te zetten ICT-middelen. Werkzaamheden die niet in de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst zijn benoemd worden separaat in rekening gebracht. Tenzij anders is vermeld, is het tarief
  een tarief per uur. Indien mogelijk en door de opdrachtgever gewenst vermeldt de opdracht een kostenraming van het maximaal bij de opdrachtgever in rekening te brengen totale tarief. Afwijkingen van deze kostenraming zijn bij een gelijkblijvende opzet van het advies, mits onderbouwd, toegestaan tot maximaal 10 % boven het bedrag van de kostenraming. 

 2. Axiflex is gerechtigd haar tarief jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI ’93 70-74). Daarnaast is Axiflex gerechtigd de opdrachtgebonden kosten tussentijds te verhogen, indien die kosten zijn gestegen. 

 3. Indien de opdrachtgever afspraken om welke reden dan ook afzegt of niet nakomt en Axiflex hierdoor geconfronteerd wordt met schade of kosten, bijvoorbeeld door inactiviteit van bij de opdracht betrokken werknemers, is het tarief onverminderd verschuldigd of – indien het tarief anders is vastgesteld dan per uur of dag(deel) – zal de opdrachtgever de extra door Axiflex te besteden uren en de gemaakte of te maken kosten vergoeden. 

 4. Indien sprake is van omstandigheden die een verzwaring of uitbreiding inhouden van de opdracht of de in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zoals uitbreiding van de werkzaamheden, vervanging van bij de opdracht betrokken werknemers van de opdrachtgever of gebrek aan medewerking van de opdrachtgever, kan dit leiden tot aanpassing van de opdrachtgebonden kosten en het tarief en/of extra door Axiflex in rekening te brengen uren. 

 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen factureert Axiflex maandelijks vooraf het geldende tarief voor de in die maand in het kader van de opdracht naar verwachting te verrichten werkzaamheden. Indien het gefactureerde bedrag niet strookt met de daadwerkelijk door Axiflex bestede of op grond van de opdracht(bevestiging) of deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever komende tijd, dan volgt achteraf een aanvullende respectievelijk een creditfactuur. Opdrachtgebonden kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. 

7 Elektronische communicatie

Artikel 23: Gebruik ICT-middelen

 1. Axiflex kan in het kader van de uitvoering van de dienst(en) gebruik maken van ICT-middelen en deze voor gebruik door de opdrachtgever beschikbaar maken, onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen. Op het gebruik van deze ICT-middelen is het bepaalde in dit hoofdstuk en elders in deze voorwaarden ten aanzien van de ICT-middelen van toepassing. In afwijking van artikel 3:15a lid 2 en 3 BW en artikel 6:227a lid 1 BW worden rechtshandelingen verricht met gebruikmaking van de ICT-middelen en daarvoor door Axiflex voorgeschreven procedures. 

 2. De opdrachtgever zal op redelijk verzoek van Axiflex zijn medewerking verlenen aan de inrichting en beschikbaarstelling van de ICT-middelen aan de opdrachtgever. Indien ICT-middelen met toestemming van de opdrachtgever op een locatie van de opdrachtgever (of van een door de opdrachtgever aangewezen derde) worden geplaatst, dan zal de opdrachtgever op eigen kosten zorg dragen voor de benodigde aansluitingen, zoals stroom, netwerkverbinding en opstelplaats. De opdrachtgever dient op locatie geplaatste ICT-middelen conform gegeven gebruiksinstructies te onderhouden en is verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de ICT-middelen door misbruik, diefstal, brand of waterschade. 

 3. Het gebruik van de ICT-middelen door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, waarvoor het is verstrekt, te weten het faciliteren en gebruik maken van de diensten van Axiflex, daaronder begrepen het communiceren en verrichten van rechtshandelingen in het kader van die diensten. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de dienstverlening. De opdrachtgever is alleen gerechtigd om de ICT-middelen voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT- middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken. 

 4. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, deze voorwaarden en de bij of voor de ICT-middelen gepubliceerde of op andere wijze door Axiflex verstrekte (nadere) gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. Opdrachtgever zal de gebruiksinstructies en voorwaarden regelmatig doornemen in verband met eventuele wijzigingen daarin of aanvullingen daarop. Indien Axiflex extra kosten moet maken of extra tijd moet besteden aan haar dienstverlening doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Axiflex gerechtigd de hierdoor extra te maken kosten of te besteden tijd in rekening te brengen. Axiflex zal de opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf waarschuwen over mogelijke extra kosten en de opdrachtgever in staat stellen de ICT-middelen alsnog op de juiste wijze te gaan gebruiken alvorens extra kosten in rekening te gaan brengen. 

 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij en zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, maken van de ICT-middelen en staat er voor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik van de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie en
  tot het verrichten van rechtshandelingen met behulp van de ICT- middelen. De opdrachtgever ziet erop toe dat alleen werknemers, die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Axiflex toegang krijgen tot en gebruik maken van de ICT-middelen. De opdrachtgever zal Axiflex alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik door (werknemers van) opdrachtgever van de ICT-middelen en Axiflex vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de ICT-middelen uitgewisselde gegevens. Onverminderd haar overige rechten is Axiflex bevoegd het gebruik van de ICT-middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) opdrachtgever – tijdelijk of definitief – de toegang tot de ICT-middelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. Axiflex is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor door de opdrachtgever geleden schade. 

 6. De opdrachtgever treft passende technische en organisatorische maatregelen gericht op het juiste en ongestoorde gebruik van de ICT-middelen en ter voorkoming van schade aan de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie.

 7. Tenzij anders overeengekomen, dragen de opdrachtgever en Axiflex ieder hun eigen voor (het beschikbaar stellen respectievelijk het gebruik van) de ICT-middelen gemaakte kosten. 

 8. Het is niet toegestaan de ICT-middelen te gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of als back-up daarvan. De gegevens die toegankelijk zijn via de ICT-middelen worden slechts tijdelijk in de ICT-middelen getoond en bewaard. De opdrachtgever dient zelf, met inachtneming van het in de wet en de voorwaarden bepaalde, zorg te dragen voor een adequate back- up van gegevens en is verantwoordelijk voor de naleving van de op grond van wet, regelgeving of overeenkomst op hem rustende bewaarverplichtingen. Indien door een storing unieke gegevens opgeslagen in/op de ICT-middelen beschadigen of verloren gaan, is Axiflex hiervoor niet aansprakelijk. 

 9. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen geen hinder veroorzaken voor Axiflex, de overige gebruikers van de ICT-middelen of andere derden. De opdrachtgever dient direct aan alle instructies van Axiflex ter voorkoming of opheffing van dergelijke hinder gehoor te geven, onverminderd het recht van Axiflex om het gebruik van de ICT-middelen op te schorten ter opheffing van dergelijke hinder. 

 10. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen, zijn de ICT-middelen ontworpen voor gebruik door natuurlijke personen. Het is niet toegestaan om de ICT-middelen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de ICT-middelen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Axiflex. 

 11. Indien de opdrachtgever voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van Axiflex dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik dat met behulp van die inloggegevens wordt gemaakt van de ICT- middelen. Rechtshandelingen, verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals bijvoorbeeld het doen van aanvragen of het corrigeren van een via de tool aangeboden tijdverantwoording) binden de opdrachtgever. Axiflex mag er van uit gaan dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen. Indien de opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk melden bij Axiflex. Axiflex zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

 12. Axiflex kan ondersteuning per telefoon en/of e-mail geven bij het gebruik van de ICT-middelen, maar is daartoe niet verplicht. Voor alle geboden ondersteuning geldt dat de opdrachtgever zich altijd eerst zelf dient in te spannen om eventuele vragen op te lossen door middel van beschikbare documentatie en eerder gegeven instructies. 

Artikel 24: Werking en beschikbaarheid ICT-middelen

 1. Axiflex zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-middelen te waarborgen. Axiflex staat echter niet in voor de continue, storingsvrije beschikbaarheid van de ICT-middelen of de volledig correcte verwerking van gegevens daarmee. Axiflex is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor gebreken in de beschikbaarheid en werking van de ICT-middelen door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen storingen op het internet, hacking, denial on service attacks) en/of door handelen of nalaten van (werknemers van) de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

 2. De opdrachtgever zal Axiflex direct informeren indien de opdrachtgever storingen waarneemt of (per abuis) toegang krijgt tot niet voor de opdrachtgever bestemde gegevens. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek en zal niet voor hem bestemde gegevens, indien mogelijk, direct verwijderen op een door Axiflex te bepalen wijze. In het geval een storing niet wordt aangetroffen of door de opdrachtgever zelf of derden die hij heeft ingeschakeld werd veroorzaakt, behoudt Axiflex zich het recht voor de redelijke kosten ter zake van het storingsonderzoek en de eventuele storingsoplossing aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 3. Axiflex is gerechtigd de beschikbaarheid van de ICT-middelen tijdelijk op te schorten, wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/ of correctief onderhoud. Axiflex zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden. 

 4. Axiflex is gerechtigd de ICT-middelen van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen, veranderingen in haar bedrijfsprocessen of bedrijfsbeleid. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT- middelen, die een wezenlijke impact hebben voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat gegevens voortaan op een nieuwe manier moeten worden aangeleverd), wordt – waar mogelijk – via de ICT- middelen of op andere wijze vooraf mededeling gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient daarom de eventuele gebruiksinstructies en overige gegevens die Axiflex via de ICT- middelen of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van de ICT-middelen. 

Artikel 25: Beveiliging

 1. Axiflex neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om de ICT- middelen te beschermen tegen schade door virussen of andere software of berichten, of door ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens van de opdrachtgever. Axiflex neemt hiervoor in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen: 

  • De ICT-middelen waarop de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen, zijn geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem; 

  • Axiflex maakt gebruik van antivirus programma’s om haar gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

  • Axiflex gebruikt zogenaamde gelaagde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en van binnen Axiflex toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens. 

 2. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om iedere besmetting van ICT-middelen, en ieder ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Axiflex aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen, gegevens van de opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij dit aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Axiflex. 

 3. Indien de opdrachtgever en Axiflex in het kader van de overeengekomen dienst(en) een koppeling tot stand brengen tussen systemen van de opdrachtgever en Axiflex, zal de opdrachtgever adequate maatregelen nemen om de ICT-middelen en de daarop verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang via de koppeling vanuit de systemen van de opdrachtgever. Axiflex kan hieraan nadere eisen stellen en behoudt zich het recht voor om tijdelijk de koppeling op te schorten, indien een gebrek aan beveiliging bij de opdrachtgever een gevaar vormt voor de ICT-middelen of overige systemen van Axiflex.

Artikel 26: ICT-middelen en informatie

 1. De informatie, die wordt getoond via de ICT-middelen wordt met zorg verzameld en samengesteld. Axiflex kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Axiflex van informatie van derden, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie of storingen op het internet. Indien de opdrachtgever constateert dat bepaalde gegevens niet correct zijn, zal hij Axiflex hier direct op attenderen. 

 2. Indien de opdrachtgever via ICT-middelen informatie aan Axiflex doorgeeft is hij er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. Axiflex mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Axiflex is niet gehouden om door of namens de opdrachtgever doorgegeven informatie op juistheid en volledigheid te controleren. Indien Axiflex dit in een voorkomend geval toch doet en hierover adviseert gebeurt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. 

 3. Axiflex is bevoegd (maar niet verplicht) om via de ICT-middelen uitgewisselde informatie, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. 

 4. Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsenen/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Axiflex – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Axiflex behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen. 

 5. Ten aanzien van de inhoud van via de ICT-middelen uitgewisselde informatie of verrichte rechtshandelingen, is de registratie hiervan in of door middel van de ICT-middelen beslissend. Deze registratie is eveneens beslissend ten aanzien van het tijdstip waarop de informatie door Axiflex beschikbaar is gesteld respectievelijk is ontvangen of de betreffende rechtshandeling is verricht. Axiflex zal bij gemotiveerde betwisting door opdrachtgever van tijdstip of inhoud van de informatie of de rechtshandeling, hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en de opdrachtgever van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

8 Algemene bepalingen

Artikel 27: Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt wekelijks gefactureerd en wordt de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door Axiflex te bepalen formaat en opmaak. 

 2. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Axiflex te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Axiflex is ontvangen. 

 3. De opdrachtgever en Axiflex zullen op eerste verzoek van Axiflex schriftelijk overeenkomen dat de opdrachtgever een schriftelijke machtiging geeft aan Axiflex om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende saldo op het door hem opgegeven bankrekeningnummer en zal zich onthouden van het storneren van enige betaling aan Axiflex. 

 4. Uitsluitend betalingen aan Axiflex of een door Axiflex schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Axiflex en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening. 

 5. Indien een factuur niet binnen de in lid2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Axiflex zijnde kopie van de door Axiflex aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

 6. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Axiflex te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

 7. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. 

 8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Axiflex, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Axiflex: een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in het derde lid te geven; een voorschot te verstrekken; en/of afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens Axiflex, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

 9. Indien de opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Axiflex gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of storneert als bedoeld in lid 3, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Axiflex gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van Axiflex worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar. 

 10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Axiflex maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom van € 250,00 per vordering), tenzij Axiflex aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

 11. Indien de opdracht is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een opdrachtgever ontslaat de overige opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens Axiflex.

Artikel 28: Aansprakelijkheid van Axiflex

 1. Iedere uit de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van Axiflex is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van Axiflex in verband met de overige in deze voorwaarden genoemde diensten is per gebeurtenis beperkt tot het door Axiflex aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van Axiflex is beperkt tot € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro) per jaar. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van Axiflex voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten. 


Artikel 29: Verzekering. 

 De opdrachtgever en Axiflex zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Axiflex verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering. 

Artikel 30: Intellectuele eigendom. 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/ of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Axiflex of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Axiflex en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Axiflex specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt. 

 2. Axiflex is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Axiflex op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft Axiflex het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. Axiflex is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.

 3. De opdrachtgever vrijwaart Axiflex tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Axiflex of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal. 

 4. Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichten werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. Axiflex zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. 

 5. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 4 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Axiflex over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Axiflex.

Artikel 31: Geheimhouding. 

 1. Axiflex en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

 2. Axiflex legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen Axiflex en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Axiflex over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Axiflex. 

 3. Axiflex kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal Axiflex vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker.
   

Artikel 32: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever. 

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet-en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De opdrachtgever is gehouden zelf:

  • de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en 

  • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. 

 2. In geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal Axiflex voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling ervan vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.
   

Artikel 33: Voorkoming van discriminatie. 

 1. De opdrachtgever en Axiflex zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en Axiflex zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
   

Artikel 34: Medezeggenschap. 

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR). 

 2. De opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van medewerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door Axiflex verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht. 

 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er voldaan is aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan. 

 4. Medewerkers krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker, die lid is van een medezeggenschapsorgaan van Axiflex of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.
   

Artikel 35: Privacy. 

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Axiflex zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Axiflex die Axiflex op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Axiflex aan hem verstrekte gegevens. 

 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Axiflex alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. 

 3. De opdrachtgever vrijwaart Axiflex tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens Axiflex in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Axiflex gemaakte kosten.

Artikel 36: Economische sancties. 

De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Axiflex of medewerkers van Axiflex in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Axiflex niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties. 

Artikel 37: Toepasselijk recht en forumkeuze. 

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Axiflex, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank. 

Artikel 38: Slotbepaling. 

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

 2. Axiflex is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. 

 3. In geval van bijzondere– voorziene of onvoorziene- omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Axiflex gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen,
  indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Axiflex gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten. 

bottom of page